RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Kazuo Okanoya

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Tomoki Fukai

 • Hajime Hirase

 • Hokto Kazama

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Tomomi Shimogori

 • Toru Takumi

 • Kumi O. Kuroda

 • Hideyuki Okano

 • Toshihiko Hosoya

 • Tadafumi Kato

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Adrian W. Moore

 • Yukiko Goda

 • Shingo Shimoda

 • Takatsune Kumada

 • Nobuko Mataga

 • Taro Toyoizumi

 • Atsushi Miyawaki

 • Hitoshi Okamoto

 • Hiroyuki Nakahara

 • Kato Tadafumi

 • Masanori Murayama

 • Yoko Yamaguchi

 • Shigeyoshi Itohara

 • Tomoki Fukai

 • Tetsuo Yamamori

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Joshua P. Johansen

 • Susumu Tonegawa

 • Etsuko Muto

 • Manabu Tanifuji

 • Takaomi C. Saido

 • Andrzej Cichocki

 • Atsushi Miyawaki

 • Atsushi Iriki

 • Keiji Tanaka

 • Reiko Mazuka

 • Eiki Takahashi

 • Yoshio Hirabayashi

 • Tadafumi Kato

 • Takeo Yoshikawa

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Thomas Launey

 • Keiichi Kitajo

 • Andrea Benucci

 • Motomasa Tanaka

 • Keiji Tanaka

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Hitoshi Okamoto

 • Thomas J. McHugh

Kazuo Okanoya Kazuhiro Yamakawa Tomoki Fukai Hajime Hirase Hokto Kazama Yoshihiro Yoshihara Tomomi Shimogori Toru Takumi Kumi O. Kuroda Hideyuki Okano Toshihiko Hosoya Tadafumi Kato Yasuo Kuniyoshi Adrian W. Moore Yukiko Goda Shingo Shimoda Takatsune Kumada Nobuko Mataga Taro Toyoizumi Atsushi Miyawaki Hitoshi Okamoto Hiroyuki Nakahara Kato Tadafumi Masanori Murayama Yoko Yamaguchi Shigeyoshi Itohara Tomoki Fukai Tetsuo Yamamori Hiroyuki Kamiguchi Joshua P. Johansen Susumu Tonegawa Etsuko Muto Manabu Tanifuji Takaomi C. Saido Andrzej Cichocki Atsushi Miyawaki Atsushi Iriki Keiji Tanaka Reiko Mazuka Eiki Takahashi Yoshio Hirabayashi Tadafumi Kato Takeo Yoshikawa Shigeyoshi Fujisawa Thomas Launey Keiichi Kitajo Andrea Benucci Motomasa Tanaka Keiji Tanaka Katsuhiko Mikoshiba Hitoshi Okamoto Thomas J. McHugh