RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Susumu Tonegawa

 • Keiji Tanaka

 • Reiko Mazuka

 • Tomoki Fukai

 • Tomoki Fukai

 • Hiroyuki Nakahara

 • Hideyuki Okano

 • Hitoshi Okamoto

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Andrea Benucci

 • Andrzej Cichocki

 • Atsushi Miyawaki

 • Shigeyoshi Itohara

 • Takatsune Kumada

 • Tadafumi Kato

 • Kato Tadafumi

 • Masanori Murayama

 • Joshua P. Johansen

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Tadafumi Kato

 • Keiji Tanaka

 • Thomas J. McHugh

 • Atsushi Iriki

 • Adrian W. Moore

 • Etsuko Muto

 • Yukiko Goda

 • Toru Takumi

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Motomasa Tanaka

 • Takaomi C. Saido

 • Atsushi Miyawaki

 • Hitoshi Okamoto

 • Yoko Yamaguchi

 • Kazuo Okanoya

 • Shingo Shimoda

 • Nobuko Mataga

 • Toshihiko Hosoya

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Manabu Tanifuji

 • Thomas Launey

 • Kumi O. Kuroda

 • Yoshio Hirabayashi

 • Eiki Takahashi

 • Hajime Hirase

 • Taro Toyoizumi

 • Hokto Kazama

 • Keiichi Kitajo

 • Takeo Yoshikawa

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Tomomi Shimogori

 • Tetsuo Yamamori

 • Kazuhiro Yamakawa

Susumu Tonegawa Keiji Tanaka Reiko Mazuka Tomoki Fukai Tomoki Fukai Hiroyuki Nakahara Hideyuki Okano Hitoshi Okamoto Hiroyuki Kamiguchi Andrea Benucci Andrzej Cichocki Atsushi Miyawaki Shigeyoshi Itohara Takatsune Kumada Tadafumi Kato Kato Tadafumi Masanori Murayama Joshua P. Johansen Yoshihiro Yoshihara Tadafumi Kato Keiji Tanaka Thomas J. McHugh Atsushi Iriki Adrian W. Moore Etsuko Muto Yukiko Goda Toru Takumi Katsuhiko Mikoshiba Motomasa Tanaka Takaomi C. Saido Atsushi Miyawaki Hitoshi Okamoto Yoko Yamaguchi Kazuo Okanoya Shingo Shimoda Nobuko Mataga Toshihiko Hosoya Shigeyoshi Fujisawa Manabu Tanifuji Thomas Launey Kumi O. Kuroda Yoshio Hirabayashi Eiki Takahashi Hajime Hirase Taro Toyoizumi Hokto Kazama Keiichi Kitajo Takeo Yoshikawa Yasuo Kuniyoshi Tomomi Shimogori Tetsuo Yamamori Kazuhiro Yamakawa