RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Tetsuo Yamamori

 • Eiki Takahashi

 • Tomoki Fukai

 • Atsushi Miyawaki

 • Keiji Tanaka

 • Yoko Yamaguchi

 • Keiichi Kitajo

 • Thomas Launey

 • Andrzej Cichocki

 • Andrea Benucci

 • Atsushi Miyawaki

 • Tadafumi Kato

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Toshihiko Hosoya

 • Keiji Tanaka

 • Shingo Shimoda

 • Joshua P. Johansen

 • Kazuo Okanoya

 • Yoshio Hirabayashi

 • Thomas J. McHugh

 • Hitoshi Okamoto

 • Adrian W. Moore

 • Hokto Kazama

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Takaomi C. Saido

 • Susumu Tonegawa

 • Takeo Yoshikawa

 • Reiko Mazuka

 • Tadafumi Kato

 • Taro Toyoizumi

 • Shigeyoshi Itohara

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Motomasa Tanaka

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Kumi O. Kuroda

 • Kato Tadafumi

 • Etsuko Muto

 • Hitoshi Okamoto

 • Yukiko Goda

 • Toru Takumi

 • Hiroyuki Nakahara

 • Nobuko Mataga

 • Takatsune Kumada

 • Hajime Hirase

 • Tomomi Shimogori

 • Manabu Tanifuji

 • Atsushi Iriki

 • Hideyuki Okano

 • Tomoki Fukai

 • Masanori Murayama

Tetsuo Yamamori Eiki Takahashi Tomoki Fukai Atsushi Miyawaki Keiji Tanaka Yoko Yamaguchi Keiichi Kitajo Thomas Launey Andrzej Cichocki Andrea Benucci Atsushi Miyawaki Tadafumi Kato Katsuhiko Mikoshiba Kazuhiro Yamakawa Toshihiko Hosoya Keiji Tanaka Shingo Shimoda Joshua P. Johansen Kazuo Okanoya Yoshio Hirabayashi Thomas J. McHugh Hitoshi Okamoto Adrian W. Moore Hokto Kazama Yoshihiro Yoshihara Takaomi C. Saido Susumu Tonegawa Takeo Yoshikawa Reiko Mazuka Tadafumi Kato Taro Toyoizumi Shigeyoshi Itohara Hiroyuki Kamiguchi Motomasa Tanaka Shigeyoshi Fujisawa Yasuo Kuniyoshi Kumi O. Kuroda Kato Tadafumi Etsuko Muto Hitoshi Okamoto Yukiko Goda Toru Takumi Hiroyuki Nakahara Nobuko Mataga Takatsune Kumada Hajime Hirase Tomomi Shimogori Manabu Tanifuji Atsushi Iriki Hideyuki Okano Tomoki Fukai Masanori Murayama