RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Keiji Tanaka

 • Toru Takumi

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Hideyuki Okano

 • Eiki Takahashi

 • Tomomi Shimogori

 • Etsuko Muto

 • Chitoshi Itakura

 • Andrzej Cichocki

 • Reiko Mazuka

 • Tadafumi Kato

 • Takaomi C. Saido

 • Takatsune Kumada

 • Adrian W. Moore

 • Joshua P. Johansen

 • Taro Toyoizumi

 • Manabu Tanifuji

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Yukiko Goda

 • Atsushi Iriki

 • Keiichi Kitajo

 • Andrea Benucci

 • Masanori Murayama

 • Yoko Yamaguchi

 • Thomas Launey

 • Naotaka Fujii

 • Kumi O. Kuroda

 • Chitoshi Itakura

 • Hajime Hirase

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Kato Tadafumi

 • Nobuko Mataga

 • Takeo Yoshikawa

 • Shingo Shimoda

 • Kazuo Okanoya

 • Atsushi Miyawaki

 • Tetsuo Yamamori

 • Susumu Tonegawa

 • Motomasa Tanaka

 • Thomas J. McHugh

 • Hokto Kazama

 • Yoshio Hirabayashi

 • Yasunori Hayashi

 • Tomoki Fukai

 • Shun-ichi Amari

 • Hitoshi Okamoto

 • Toshihiko Hosoya

 • Hitoshi Okamoto

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Hiroyuki Nakahara

 • Shigeyoshi Itohara

 • Atsushi Miyawaki

Keiji Tanaka Toru Takumi Yasuo Kuniyoshi Hideyuki Okano Eiki Takahashi Tomomi Shimogori Etsuko Muto Chitoshi Itakura Andrzej Cichocki Reiko Mazuka Tadafumi Kato Takaomi C. Saido Takatsune Kumada Adrian W. Moore Joshua P. Johansen Taro Toyoizumi Manabu Tanifuji Hiroyuki Kamiguchi Shigeyoshi Fujisawa Yukiko Goda Atsushi Iriki Keiichi Kitajo Andrea Benucci Masanori Murayama Yoko Yamaguchi Thomas Launey Naotaka Fujii Kumi O. Kuroda Chitoshi Itakura Hajime Hirase Kazuhiro Yamakawa Kato Tadafumi Nobuko Mataga Takeo Yoshikawa Shingo Shimoda Kazuo Okanoya Atsushi Miyawaki Tetsuo Yamamori Susumu Tonegawa Motomasa Tanaka Thomas J. McHugh Hokto Kazama Yoshio Hirabayashi Yasunori Hayashi Tomoki Fukai Shun-ichi Amari Hitoshi Okamoto Toshihiko Hosoya Hitoshi Okamoto Katsuhiko Mikoshiba Yoshihiro Yoshihara Hiroyuki Nakahara Shigeyoshi Itohara Atsushi Miyawaki