RIKEN's New Research Center for Brain Science: RIKEN CBS Website

RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Andrea Benucci

 • Etsuko Muto

 • Kato Tadafumi

 • Hideyuki Okano

 • Motomasa Tanaka

 • Thomas Launey

 • Keiji Tanaka

 • Atsushi Miyawaki

 • Manabu Tanifuji

 • Tadafumi Kato

 • Tadafumi Kato

 • Atsushi Iriki

 • Takeo Yoshikawa

 • Takaomi C. Saido

 • Yoko Yamaguchi

 • Atsushi Miyawaki

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Adrian W. Moore

 • Toshihiko Hosoya

 • Tomoki Fukai

 • Hokto Kazama

 • Eiki Takahashi

 • Tomoki Fukai

 • Hitoshi Okamoto

 • Hajime Hirase

 • Yukiko Goda

 • Reiko Mazuka

 • Toru Takumi

 • Yoshio Hirabayashi

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Tetsuo Yamamori

 • Susumu Tonegawa

 • Taro Toyoizumi

 • Joshua P. Johansen

 • Andrzej Cichocki

 • Tomomi Shimogori

 • Shigeyoshi Itohara

 • Keiji Tanaka

 • Kumi O. Kuroda

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Takatsune Kumada

 • Nobuko Mataga

 • Masanori Murayama

 • Thomas J. McHugh

 • Hitoshi Okamoto

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Kazuo Okanoya

 • Hiroyuki Nakahara

 • Keiichi Kitajo

 • Shingo Shimoda

Yoshihiro Yoshihara Andrea Benucci Etsuko Muto Kato Tadafumi Hideyuki Okano Motomasa Tanaka Thomas Launey Keiji Tanaka Atsushi Miyawaki Manabu Tanifuji Tadafumi Kato Tadafumi Kato Atsushi Iriki Takeo Yoshikawa Takaomi C. Saido Yoko Yamaguchi Atsushi Miyawaki Hiroyuki Kamiguchi Adrian W. Moore Toshihiko Hosoya Tomoki Fukai Hokto Kazama Eiki Takahashi Tomoki Fukai Hitoshi Okamoto Hajime Hirase Yukiko Goda Reiko Mazuka Toru Takumi Yoshio Hirabayashi Shigeyoshi Fujisawa Kazuhiro Yamakawa Tetsuo Yamamori Susumu Tonegawa Taro Toyoizumi Joshua P. Johansen Andrzej Cichocki Tomomi Shimogori Shigeyoshi Itohara Keiji Tanaka Kumi O. Kuroda Katsuhiko Mikoshiba Takatsune Kumada Nobuko Mataga Masanori Murayama Thomas J. McHugh Hitoshi Okamoto Yasuo Kuniyoshi Kazuo Okanoya Hiroyuki Nakahara Keiichi Kitajo Shingo Shimoda