RIKEN's New Research Center for Brain Science: RIKEN CBS Website

RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Hitoshi Okamoto

 • Susumu Tonegawa

 • Keiji Tanaka

 • Etsuko Muto

 • Tomoki Fukai

 • Adrian W. Moore

 • Eiki Takahashi

 • Atsushi Miyawaki

 • Tadafumi Kato

 • Shigeyoshi Itohara

 • Kumi O. Kuroda

 • Yukiko Goda

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Masanori Murayama

 • Yoshio Hirabayashi

 • Keiichi Kitajo

 • Hitoshi Okamoto

 • Andrzej Cichocki

 • Atsushi Iriki

 • Atsushi Miyawaki

 • Hiroyuki Nakahara

 • Thomas J. McHugh

 • Reiko Mazuka

 • Andrea Benucci

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Nobuko Mataga

 • Tomomi Shimogori

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Kazuo Okanoya

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Takeo Yoshikawa

 • Tomoki Fukai

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Yoko Yamaguchi

 • Shingo Shimoda

 • Tadafumi Kato

 • Toshihiko Hosoya

 • Toru Takumi

 • Hideyuki Okano

 • Joshua P. Johansen

 • Hokto Kazama

 • Taro Toyoizumi

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Takaomi C. Saido

 • Keiji Tanaka

 • Manabu Tanifuji

 • Motomasa Tanaka

 • Takatsune Kumada

 • Hajime Hirase

 • Kato Tadafumi

 • Thomas Launey

 • Tetsuo Yamamori

Hitoshi Okamoto Susumu Tonegawa Keiji Tanaka Etsuko Muto Tomoki Fukai Adrian W. Moore Eiki Takahashi Atsushi Miyawaki Tadafumi Kato Shigeyoshi Itohara Kumi O. Kuroda Yukiko Goda Yoshihiro Yoshihara Masanori Murayama Yoshio Hirabayashi Keiichi Kitajo Hitoshi Okamoto Andrzej Cichocki Atsushi Iriki Atsushi Miyawaki Hiroyuki Nakahara Thomas J. McHugh Reiko Mazuka Andrea Benucci Shigeyoshi Fujisawa Nobuko Mataga Tomomi Shimogori Kazuhiro Yamakawa Kazuo Okanoya Hiroyuki Kamiguchi Takeo Yoshikawa Tomoki Fukai Yasuo Kuniyoshi Yoko Yamaguchi Shingo Shimoda Tadafumi Kato Toshihiko Hosoya Toru Takumi Hideyuki Okano Joshua P. Johansen Hokto Kazama Taro Toyoizumi Katsuhiko Mikoshiba Takaomi C. Saido Keiji Tanaka Manabu Tanifuji Motomasa Tanaka Takatsune Kumada Hajime Hirase Kato Tadafumi Thomas Launey Tetsuo Yamamori