RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Kazuo Okanoya

 • Masanori Murayama

 • Tomoki Fukai

 • Toru Takumi

 • Hideyuki Okano

 • Takatsune Kumada

 • Takeo Yoshikawa

 • Hokto Kazama

 • Takaomi C. Saido

 • Kato Tadafumi

 • Atsushi Miyawaki

 • Tadafumi Kato

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Susumu Tonegawa

 • Yukiko Goda

 • Hajime Hirase

 • Taro Toyoizumi

 • Toshihiko Hosoya

 • Andrea Benucci

 • Joshua P. Johansen

 • Motomasa Tanaka

 • Keiichi Kitajo

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Tomoki Fukai

 • Keiji Tanaka

 • Tadafumi Kato

 • Adrian W. Moore

 • Shigeyoshi Itohara

 • Manabu Tanifuji

 • Yoshio Hirabayashi

 • Hitoshi Okamoto

 • Atsushi Iriki

 • Nobuko Mataga

 • Yoko Yamaguchi

 • Thomas Launey

 • Hiroyuki Nakahara

 • Andrzej Cichocki

 • Thomas J. McHugh

 • Hitoshi Okamoto

 • Keiji Tanaka

 • Eiki Takahashi

 • Tetsuo Yamamori

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Kumi O. Kuroda

 • Tomomi Shimogori

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Reiko Mazuka

 • Etsuko Muto

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Atsushi Miyawaki

 • Shingo Shimoda

 • Yoshihiro Yoshihara

Kazuo Okanoya Masanori Murayama Tomoki Fukai Toru Takumi Hideyuki Okano Takatsune Kumada Takeo Yoshikawa Hokto Kazama Takaomi C. Saido Kato Tadafumi Atsushi Miyawaki Tadafumi Kato Yasuo Kuniyoshi Susumu Tonegawa Yukiko Goda Hajime Hirase Taro Toyoizumi Toshihiko Hosoya Andrea Benucci Joshua P. Johansen Motomasa Tanaka Keiichi Kitajo Shigeyoshi Fujisawa Tomoki Fukai Keiji Tanaka Tadafumi Kato Adrian W. Moore Shigeyoshi Itohara Manabu Tanifuji Yoshio Hirabayashi Hitoshi Okamoto Atsushi Iriki Nobuko Mataga Yoko Yamaguchi Thomas Launey Hiroyuki Nakahara Andrzej Cichocki Thomas J. McHugh Hitoshi Okamoto Keiji Tanaka Eiki Takahashi Tetsuo Yamamori Hiroyuki Kamiguchi Kumi O. Kuroda Tomomi Shimogori Katsuhiko Mikoshiba Reiko Mazuka Etsuko Muto Kazuhiro Yamakawa Atsushi Miyawaki Shingo Shimoda Yoshihiro Yoshihara