RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Keiji Tanaka

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Susumu Tonegawa

 • Keiichi Kitajo

 • Thomas Launey

 • Masanori Murayama

 • Hokto Kazama

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Yukiko Goda

 • Tetsuo Yamamori

 • Tadafumi Kato

 • Tadafumi Kato

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Eiki Takahashi

 • Andrzej Cichocki

 • Takatsune Kumada

 • Manabu Tanifuji

 • Kumi O. Kuroda

 • Hajime Hirase

 • Atsushi Miyawaki

 • Hideyuki Okano

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Shingo Shimoda

 • Hiroyuki Nakahara

 • Andrea Benucci

 • Taro Toyoizumi

 • Shigeyoshi Itohara

 • Kazuo Okanoya

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Toshihiko Hosoya

 • Tomoki Fukai

 • Atsushi Iriki

 • Tomoki Fukai

 • Takaomi C. Saido

 • Takeo Yoshikawa

 • Reiko Mazuka

 • Joshua P. Johansen

 • Toru Takumi

 • Thomas J. McHugh

 • Nobuko Mataga

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Atsushi Miyawaki

 • Kato Tadafumi

 • Yoshio Hirabayashi

 • Tomomi Shimogori

 • Adrian W. Moore

 • Keiji Tanaka

 • Yoko Yamaguchi

 • Etsuko Muto

 • Hitoshi Okamoto

 • Motomasa Tanaka

 • Hitoshi Okamoto

Keiji Tanaka Kazuhiro Yamakawa Susumu Tonegawa Keiichi Kitajo Thomas Launey Masanori Murayama Hokto Kazama Yoshihiro Yoshihara Yukiko Goda Tetsuo Yamamori Tadafumi Kato Tadafumi Kato Shigeyoshi Fujisawa Eiki Takahashi Andrzej Cichocki Takatsune Kumada Manabu Tanifuji Kumi O. Kuroda Hajime Hirase Atsushi Miyawaki Hideyuki Okano Katsuhiko Mikoshiba Shingo Shimoda Hiroyuki Nakahara Andrea Benucci Taro Toyoizumi Shigeyoshi Itohara Kazuo Okanoya Hiroyuki Kamiguchi Toshihiko Hosoya Tomoki Fukai Atsushi Iriki Tomoki Fukai Takaomi C. Saido Takeo Yoshikawa Reiko Mazuka Joshua P. Johansen Toru Takumi Thomas J. McHugh Nobuko Mataga Yasuo Kuniyoshi Atsushi Miyawaki Kato Tadafumi Yoshio Hirabayashi Tomomi Shimogori Adrian W. Moore Keiji Tanaka Yoko Yamaguchi Etsuko Muto Hitoshi Okamoto Motomasa Tanaka Hitoshi Okamoto