RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Keiichi Kitajo

 • Taro Toyoizumi

 • Reiko Mazuka

 • Thomas Launey

 • Adrian W. Moore

 • Masanori Murayama

 • Atsushi Miyawaki

 • Toru Takumi

 • Yukiko Goda

 • Thomas J. McHugh

 • Tadafumi Kato

 • Andrzej Cichocki

 • Keiji Tanaka

 • Susumu Tonegawa

 • Joshua P. Johansen

 • Tomomi Shimogori

 • Motomasa Tanaka

 • Tadafumi Kato

 • Etsuko Muto

 • Toshihiko Hosoya

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Hokto Kazama

 • Tomoki Fukai

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Hajime Hirase

 • Atsushi Miyawaki

 • Shingo Shimoda

 • Keiji Tanaka

 • Hitoshi Okamoto

 • Kumi O. Kuroda

 • Takeo Yoshikawa

 • Hitoshi Okamoto

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Eiki Takahashi

 • Manabu Tanifuji

 • Takaomi C. Saido

 • Kazuo Okanoya

 • Atsushi Iriki

 • Nobuko Mataga

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Yoko Yamaguchi

 • Hideyuki Okano

 • Yoshio Hirabayashi

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Andrea Benucci

 • Kato Tadafumi

 • Hiroyuki Nakahara

 • Shigeyoshi Itohara

 • Takatsune Kumada

 • Tetsuo Yamamori

Keiichi Kitajo Taro Toyoizumi Reiko Mazuka Thomas Launey Adrian W. Moore Masanori Murayama Atsushi Miyawaki Toru Takumi Yukiko Goda Thomas J. McHugh Tadafumi Kato Andrzej Cichocki Keiji Tanaka Susumu Tonegawa Joshua P. Johansen Tomomi Shimogori Motomasa Tanaka Tadafumi Kato Etsuko Muto Toshihiko Hosoya Yasuo Kuniyoshi Hokto Kazama Tomoki Fukai Yoshihiro Yoshihara Hajime Hirase Atsushi Miyawaki Shingo Shimoda Keiji Tanaka Hitoshi Okamoto Kumi O. Kuroda Takeo Yoshikawa Hitoshi Okamoto Hiroyuki Kamiguchi Katsuhiko Mikoshiba Eiki Takahashi Manabu Tanifuji Takaomi C. Saido Kazuo Okanoya Atsushi Iriki Nobuko Mataga Shigeyoshi Fujisawa Yoko Yamaguchi Hideyuki Okano Yoshio Hirabayashi Kazuhiro Yamakawa Andrea Benucci Kato Tadafumi Hiroyuki Nakahara Shigeyoshi Itohara Takatsune Kumada Tetsuo Yamamori