RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Takeo Yoshikawa

 • Atsushi Miyawaki

 • Shigeyoshi Itohara

 • Tomoki Fukai

 • Motomasa Tanaka

 • Hideyuki Okano

 • Hitoshi Okamoto

 • Kato Tadafumi

 • Atsushi Miyawaki

 • Keiji Tanaka

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Joshua P. Johansen

 • Keiji Tanaka

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Yukiko Goda

 • Tomomi Shimogori

 • Keiichi Kitajo

 • Takaomi C. Saido

 • Shingo Shimoda

 • Yoshio Hirabayashi

 • Yasuo Kuniyoshi

 • Susumu Tonegawa

 • Masanori Murayama

 • Eiki Takahashi

 • Hiroyuki Nakahara

 • Andrea Benucci

 • Thomas J. McHugh

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Tadafumi Kato

 • Tadafumi Kato

 • Taro Toyoizumi

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Tetsuo Yamamori

 • Nobuko Mataga

 • Toshihiko Hosoya

 • Toru Takumi

 • Adrian W. Moore

 • Yoko Yamaguchi

 • Etsuko Muto

 • Hajime Hirase

 • Andrzej Cichocki

 • Kumi O. Kuroda

 • Kazuo Okanoya

 • Tomoki Fukai

 • Thomas Launey

 • Takatsune Kumada

 • Hitoshi Okamoto

 • Reiko Mazuka

 • Manabu Tanifuji

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Atsushi Iriki

 • Hokto Kazama

Takeo Yoshikawa Atsushi Miyawaki Shigeyoshi Itohara Tomoki Fukai Motomasa Tanaka Hideyuki Okano Hitoshi Okamoto Kato Tadafumi Atsushi Miyawaki Keiji Tanaka Hiroyuki Kamiguchi Joshua P. Johansen Keiji Tanaka Yoshihiro Yoshihara Yukiko Goda Tomomi Shimogori Keiichi Kitajo Takaomi C. Saido Shingo Shimoda Yoshio Hirabayashi Yasuo Kuniyoshi Susumu Tonegawa Masanori Murayama Eiki Takahashi Hiroyuki Nakahara Andrea Benucci Thomas J. McHugh Katsuhiko Mikoshiba Tadafumi Kato Tadafumi Kato Taro Toyoizumi Shigeyoshi Fujisawa Tetsuo Yamamori Nobuko Mataga Toshihiko Hosoya Toru Takumi Adrian W. Moore Yoko Yamaguchi Etsuko Muto Hajime Hirase Andrzej Cichocki Kumi O. Kuroda Kazuo Okanoya Tomoki Fukai Thomas Launey Takatsune Kumada Hitoshi Okamoto Reiko Mazuka Manabu Tanifuji Kazuhiro Yamakawa Atsushi Iriki Hokto Kazama