RIKEN's New Research Center for Brain Science: RIKEN CBS Website

RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Toru Takumi

 • Tomomi Shimogori

 • Hokto Kazama

 • Thomas J. McHugh

 • Adrian W. Moore

 • Hitoshi Okamoto

 • Takeo Yoshikawa

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Joshua P. Johansen

 • Hajime Hirase

 • Takaomi C. Saido

 • Toshihiko Hosoya

 • Hiroyuki Nakahara

 • Etsuko Muto

 • Tadafumi Kato

 • Andrea Benucci

 • Reiko Mazuka

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Yukiko Goda

 • Masanori Murayama

 • Tomoki Fukai

 • Taro Toyoizumi

 • Atsushi Miyawaki

 • Keiji Tanaka

 • Thomas Launey

 • Kumi O. Kuroda

 • Andrzej Cichocki

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Motomasa Tanaka

 • Manabu Tanifuji

 • Atsushi Iriki

 • Shigeyoshi Itohara

 • Yoshio Hirabayashi

 • Kazuhiro Yamakawa

Toru Takumi Tomomi Shimogori Hokto Kazama Thomas J. McHugh Adrian W. Moore Hitoshi Okamoto Takeo Yoshikawa Katsuhiko Mikoshiba Joshua P. Johansen Hajime Hirase Takaomi C. Saido Toshihiko Hosoya Hiroyuki Nakahara Etsuko Muto Tadafumi Kato Andrea Benucci Reiko Mazuka Hiroyuki Kamiguchi Shigeyoshi Fujisawa Yukiko Goda Masanori Murayama Tomoki Fukai Taro Toyoizumi Atsushi Miyawaki Keiji Tanaka Thomas Launey Kumi O. Kuroda Andrzej Cichocki Yoshihiro Yoshihara Motomasa Tanaka Manabu Tanifuji Atsushi Iriki Shigeyoshi Itohara Yoshio Hirabayashi Kazuhiro Yamakawa