RIKEN's New Research Center for Brain Science: RIKEN CBS Website

RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Hokto Kazama

 • Atsushi Iriki

 • Hajime Hirase

 • Thomas Launey

 • Reiko Mazuka

 • Shigeyoshi Itohara

 • Toru Takumi

 • Takeo Yoshikawa

 • Toshihiko Hosoya

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Andrzej Cichocki

 • Yukiko Goda

 • Etsuko Muto

 • Tomomi Shimogori

 • Tadafumi Kato

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Atsushi Miyawaki

 • Joshua P. Johansen

 • Hitoshi Okamoto

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Thomas J. McHugh

 • Hiroyuki Nakahara

 • Taro Toyoizumi

 • Keiji Tanaka

 • Manabu Tanifuji

 • Masanori Murayama

 • Takaomi C. Saido

 • Kumi O. Kuroda

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Adrian W. Moore

 • Andrea Benucci

 • Motomasa Tanaka

 • Yoshio Hirabayashi

 • Tomoki Fukai

Hokto Kazama Atsushi Iriki Hajime Hirase Thomas Launey Reiko Mazuka Shigeyoshi Itohara Toru Takumi Takeo Yoshikawa Toshihiko Hosoya Yoshihiro Yoshihara Andrzej Cichocki Yukiko Goda Etsuko Muto Tomomi Shimogori Tadafumi Kato Shigeyoshi Fujisawa Atsushi Miyawaki Joshua P. Johansen Hitoshi Okamoto Hiroyuki Kamiguchi Thomas J. McHugh Hiroyuki Nakahara Taro Toyoizumi Keiji Tanaka Manabu Tanifuji Masanori Murayama Takaomi C. Saido Kumi O. Kuroda Katsuhiko Mikoshiba Kazuhiro Yamakawa Adrian W. Moore Andrea Benucci Motomasa Tanaka Yoshio Hirabayashi Tomoki Fukai