RIKEN BRAIN SCIENCE INSTITUTE (RIKEN BSI)

Faculty Explorer

 • Tomomi Shimogori

 • Toru Takumi

 • Thomas Launey

 • Shigeyoshi Itohara

 • Hiroyuki Nakahara

 • Andrea Benucci

 • Etsuko Muto

 • Kazuhiro Yamakawa

 • Toshihiko Hosoya

 • Keiji Tanaka

 • Takaomi C. Saido

 • Andrzej Cichocki

 • Manabu Tanifuji

 • Hitoshi Okamoto

 • Yoshio Hirabayashi

 • Atsushi Miyawaki

 • Reiko Mazuka

 • Yukiko Goda

 • Atsushi Iriki

 • Tadafumi Kato

 • Hokto Kazama

 • Shigeyoshi Fujisawa

 • Takeo Yoshikawa

 • Motomasa Tanaka

 • Masanori Murayama

 • Joshua P. Johansen

 • Katsuhiko Mikoshiba

 • Adrian W. Moore

 • Thomas J. McHugh

 • Kumi O. Kuroda

 • Tomoki Fukai

 • Taro Toyoizumi

 • Yoshihiro Yoshihara

 • Hiroyuki Kamiguchi

 • Hajime Hirase

Tomomi Shimogori Toru Takumi Thomas Launey Shigeyoshi Itohara Hiroyuki Nakahara Andrea Benucci Etsuko Muto Kazuhiro Yamakawa Toshihiko Hosoya Keiji Tanaka Takaomi C. Saido Andrzej Cichocki Manabu Tanifuji Hitoshi Okamoto Yoshio Hirabayashi Atsushi Miyawaki Reiko Mazuka Yukiko Goda Atsushi Iriki Tadafumi Kato Hokto Kazama Shigeyoshi Fujisawa Takeo Yoshikawa Motomasa Tanaka Masanori Murayama Joshua P. Johansen Katsuhiko Mikoshiba Adrian W. Moore Thomas J. McHugh Kumi O. Kuroda Tomoki Fukai Taro Toyoizumi Yoshihiro Yoshihara Hiroyuki Kamiguchi Hajime Hirase